Adatvédelmi tájékoztató

TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság
https:// trifectawines.hu
Hatályos: 2018. szeptember 10. napjától

 

1. BEVEZETÉS

A TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a https://trifectawines.hu/ cím alatt elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja a Honlap látogatóit, a Honlap regisztrált felhasználóit, valamint a Honlapon megrendelést leadó személyeket (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól;
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő adatai:

TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 20. 4. em. 1.
cégjegyzékszám: 01-09-282836
adószám: 25570438-2-43
képviseli: Táborosi János Pál ügyvezető
e-mail: info@trifectawines.hu
weboldal: https://trifectawines.hu


2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen a Honlapon keresztül történő megrendelések teljesítése, a megrendelt termékek házhozszállítása, a számlázás lehetővé tétele, panaszok kezelése, kapcsolattartás, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és – amennyiben az Érintett feliratkozott – hírlevél küldése érdekében történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel, megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet a Honlapon regisztrálta.

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.


3. EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ADATEZELÉS A TRIFECTAWINES.HU HONLAPON

3.1.1. A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Honlapra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek a tárhelyszolgáltató szerverén. Ilyen technikai jellegű adatok az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelés célja: a honlap technikai üzemeltetése, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a honlap valamennyi látogatója

Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama: 1 hét

Adatfeldolgozó: Tárhely.EU Kft. tárhelyszolgáltató

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

Cookie-k engedélyezése esetén a honlap megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookie-k célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

A Honlapon az alábbi szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

 

Szolgáltató Cookie neve Adatkezelécélja Időtartama
Google 1P_JAR Weboldal statisztika, konverzió 1 hónap
Tárhelyszolgáltató CONSENT Hozzájárulás rögzítése 20 év
Google _ga Felhasználók megkülönböztetése 2 év
Google _gid Felhasználók megkülönböztetése 1 nap
Tárhelyszolgáltató age_gate Látogatói korhatár ellenőrzése 1 év

 

3.1.2.1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS

Adatkezelő reklámtevékenysége során a Google AdWords szolgáltatást használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

Amikor Felhasználó a Honlapot egy Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a Honlap egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

3.1.2.2. GOOGLE ANALYTICS

Adatkezelő webelemzés valamint statisztika kezelés céljából a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-k segítségével elősegíti a Honlap használatának elemzését, valamint a honlap aktivitásával összefüggő jelentések készítését.

A Google Analytics használata során a Felhasználó böngészője által továbbított IP cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.

A https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen elérhető plugin telepítésével megakadályozhatja továbbá, hogy a Google a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) kezelje.

A Google általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhet bővebb tájékoztatást.

3.1.3. REGISZTRÁCIÓ

A Honlapon történő regisztráció Adatkezelő szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő Felhasználók részére ajánlott.

Adatkezelés célja: a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: a Honlapon regisztráló természetes személyek

Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó

Adatkezelés időtartama: a regisztrációtól számított 6. naptári év végéig


3.1.4. MEGRENDELÉS

Megrendelését a Felhasználó a Honlapon történő regisztráció nélkül is leadhatja. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy csak a megrendelések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatot kezeljen, valamint továbbítson a megrendelés teljesítésében közreműködő partnerei részére.

Adatkezelés célja: megrendelés rögzítése és teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: a Honlapon megrendelést rögzítő természetes személyek

Kezelt adatok köre: szállítási adatok, számlázási adatok, rendelési tételek

Adatkezelés időtartama: a megrendeléstől számított 8. naptári év végéig

Adattovábbítás:
– a megadott szállítási adatok továbbításra kerülnek Adatkezelő kiszállítást teljesítő partnere részére
– a megadott számlázási adatok továbbításra kerülnek Adatkezelő könyvelését ellátó partnere részére

Online fizetés esetén a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a felhasználó közvetlenül a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. pénzügyi szolgáltató beépülő modulján keresztül, a pézügyi szolgáltató részére adja meg. Az esetlegesen megadott bankkártya adatokat Adatkezelő nem ismeri meg, így azokon adatkezelési műveletet nem hajt végre.

A PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. adatkezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full


3.2. TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS


3.2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL (HONLAPON KERESZTÜL, E-MAIL VALAMINT TELEFON 
ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettek a Honlap Kapcsolat oldalán elhelyezett űrlapon keresztül, továbbá e-mail valamint telefon útján kérhetnek további tájékoztatást Adatkezelőtől. Adatkezelő az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében. A Honlapon keresztül megadott adatok e-mail útján jutnak el Adatkezelő részére.

Adatkezelés célja: információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;

Érintettek köre: Adatkezelővel információkérés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek

Kezelt adatok köre:
– Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, üzenet
– E-mail valamint telefon útján történő tájékoztatás esetén a megkeresés során önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés időtartama:
az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 2 évig


3.2.2. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

A hírlevélről történő leiratkozás valamint az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja biztosítani hírlevelek küldését az érintett részére.

A hírlevélküldéshez szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő által adatfeldolgozóként igénybe vett hírlevélszolgáltató valamint marketing ügynökség részére, melyek a fenti alapelvek tiszteletben tartásával járnak el adatkezelésük során.

Adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig)

Adatfeldolgozók:
Rocket Science Group LLC
EDIT MEDIA, Horváth Erika


3.2.3. KÖZÖSSEGI OLDALAK

Adatkezelés célja: a Honlap egyes tartalmi elemeinek, továbbá Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek, ajánlatainak népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: a Facebook/Google+/Twitter/Linkedin/YouTube/Instagram közösségi oldalakon Adatkezelővel kapcsolatot teremtő természetes személyek

Kezelt adatok köre: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, felhasználóneve, profilképe és további nyilvánosan elérhető személyes adatai

Adatkezelés időtartama:
az adott közösségi oldal szabályainak megfelelően


3.3. SZERZŐDÉSES PARTNEREK

Adatkezelő üzleti partnereivel kötött szerződéseihez kapcsolódóan az alábbiak szerint kezeli azon természetes személyek személyes adatait, akik a szerződésekben kapcsolattartóként kerültek kijelölésre.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás szerződéses partnerekkel

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre: szerződéses partner által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett kapcsolattartói minőségének fennállását követő legfeljebb 5 évig


4.1. BELFÖLDI ADATFEDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltatás:

Név: Tárhely.EU Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Weboldal: https://tarhely.eu/

Hírlevélküldés:

Név: EDIT MEDIA, Horváth Erika
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11.
Weboldal: https://www.edit-media.com/

Könyvelés:

Név: B.Y Ecoline Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhely: Budapest, 1034 Viador u. 22.
Weboldal: www.byecoline.hu

Logisztika:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Név: MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Weboldal: https://www.posta.hu


4.2. KÜLFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a személyes adatok kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, Adatkezelő és az adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

Webanalitika, reklámtevékenység, közösségi média:

Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA
Weboldal: https://www.google.com/

Név: Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA
Weboldal: https://www.facebook.com

Név: Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 USA
Weboldal: https://www.mailchimp.com

Pénzügyi szolgáltató:

Név: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Weboldal: https://www.paypal.com

4.3. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez Adatkezelő további adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az érintetteket a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról.

Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.


5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


6. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
JOGAIK

Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan.
Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
– visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
– tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.
A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:
TRIFECTA WINES Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: 3907 Tállya, Rákóczi út 25-27.
E-mail cím: info@trifectawines.hu
Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. szeptember 10. napján lép hatályba.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás